Biznes

Przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar pracy. Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?

Przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar pracy. Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?

Jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy? Wyjaśniamy, jak wypełnić wniosek o przyznanie wsparcia.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Komu przysługuje dofinansowanie?

W ramach pakietu antykryzysowego dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników przysługuje pracodawcom, którzy nie zamkną biznesu, utrzymają zatrudnienie i nie zalegają z podatkami lub składkami. Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można otrzymać w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia czasu pracy pracownikom - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli firma została objęta przestojem, pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (2600 zł). Dofinansowanie w tym wypadku będzie wynosić 50 proc. minimalnej płacy plus składki - 1 533,09  zł.

Przedsiębiorca może też obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20 proc., ale nie więcej niż do pół etatu, a wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie. Dofinansowanie może być do wysokości połowy wynagrodzenia, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki - 2 452,27 zł.

Wniosek o dofinansowanie krok po kroku

To w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie z FGŚP opisało na swojej stronie MRPiPS. Resort zachęca do wypełniania wniosków bez wychodzenia z domu za pośrednictwem platformy Praca.gov.pl, przy czym podkreśla, że "cały proces jest intuicyjny".

Teoretycznie można również złożyć wniosek w formie papierowej, ale jak informują wojewódzkie urzędy pracy, "w związku z COVID-19 rozpatrzenie wniosku w formie papierowej może trwać dłużej, co w konsekwencji opóźni przekazanie środków finansowych". Poza tym "może wystąpić czasowe zamknięcie WUP dla obsługi interesantów, co skutkować może koniecznością złożenia wniosku w innym terminie" i "zaleca się złożenie wniosku w formie elektronicznej".

Krok 1 - przygotowanie dokumentów

Do wniosku potrzebne będą: kopia porozumienia z pracownikami, wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń oraz kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

Wykaz pracowników - załącznik do wniosku >>>

Załączniki powinny być w postaci elektronicznej - wielkość pojedynczego dokumentu nie może być większa niż 1 MB, a łączny rozmiar przesyłanego wniosku z załącznikami nie może być większy niż 24 MB.

Krok 2 - wybór urzędu pracy

"Wniosek składamy do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Lista Wojewódzkich Urzędów Pracy, do których możesz wnieść wniosek w postaci elektronicznej znajduje się również w Praca.gov.pl" - tłumaczy MRPiPS.

Krok 3 - dane przedsiębiorstwa

W wniosku należy podać dane przedsiębiorstwa - m.in. nazwę, NIP i REGON, adres siedziby i dane kontaktowe (w przypadku posiadania konta na platformie Praca.gov.pl - dane uzupełnią się automatycznie).

Jeśli miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest inne niż adres siedziby firmy, to również trzeba to zaznaczyć we wniosku. Trzeba też wskazać, kto reprezentuje przedsiębiorcę i podać dane tej osoby: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz załączyć pełnomocnictwo.

Krok 4 - wypełnianie wniosku

Po uzupełnieniu podstawowych danych możesz przejść do właściwej treści wniosku. Trzeba wskazać datę, od kiedy ma być przyznawana pomoc (nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy) i z jakiego tytułu:

- przestoju ekonomicznego,

- obniżonego wymiaru czasu pracy (pracodawca ma możliwość skorzystania z obydwu świadczeń równocześnie na różnych pracowników).

Trzeba też podać, dla ilu pracowników ma być przyznane wsparcie, za ile miesięcy, z jakim przeznaczeniem (dofinansowanie do wynagrodzenia, pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne) i w jakiej kwocie.

Następnie wpisać należy numer rachunku, którym posługujesz się w prowadzonej działalności gospodarczej.

Przykładowy wzór "papierowej formy" wniosku do WUP >>>

Krok 5 - oświadczenie

Jak pisze MRPiPS, w kolejnym kroku należy złożyć oświadczenie, w którym znajdą się informacje o:

- posiadaniu statusu przedsiębiorcy,

- wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,

- braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,

- niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.,

- nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy,

- skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w specustawie "Tarcza antykryzysowa",

- odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do wniosku.

Krok 6 - załączniki

W tym miejscu będą dołączane wcześniej przygotowane załączniki.

Krok 7 - podpis

By udało się złożyć wniosek do wybranego wojewódzkiego urzędu pracy, potrzebne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ważne - umowa

Na koniec MRPiPS podkreśla, że wraz z wnioskiem należy dołączyć "umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19".

Wzór umowy o wypłatę świadczeń w formacie pdf >>>

Co dalej?

"Na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy przekaże na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego co miesięczne transze na wypłatę świadczeń" - wyjaśnia resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Pracodawca "niezwłocznie po otrzymaniu środków" musi wypłacić pracownikom otrzymane świadczenia,a także odprowadzić należne składki na ZUS oraz podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rządowy pakiet

W ostatnich dniach tysiące firm zawiesza lub zamyka działalność - informuje magazyn "Polska i Świat". Wszystko przez rozprzestrzeniającego się koronawirusa i wprowadzane w związku z tym ograniczenia.

W przetrwaniu w trudnym czasie ma pomóc uchwalony w tym tygodniu przez parlament rządowy pakiet antykryzysowy. Jednak już teraz przedsiębiorcy postulują, że nie jest on wystarczający, i apelują o jak najszybsze przygotowanie i wprowadzenie kolejnego pakietu wsparcia dla firm.

PAKIET ANTYKRYZYSOWY - PORADNIK DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW


Pięć filarów

Rządowy pakiet antykryzysowy składa się pięć filarów:

1. Bezpieczeństwo Pracowników - o wartości 30 mld zł;

2. Finansowanie Przedsiębiorstw - 74,2 mld zł;

3. Ochrona Zdrowia - 7,5 mld zł;

4. Wzmocnienie Systemu Finansowego - 70,3 mld zł;

5. Program Inwestycji Publicznych - 30 mld zł.

W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Pakiet to odpowiedź rządu na kryzys wywołany panującą epidemią.

Projekty składające się na pakiet antykryzysowy przygotowane zostały m.in. przez resorty: rozwoju, finansów oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Według rządu wartość pakietu to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PAKIECIE ANTYKRYZYSOWYM >>>