Biznes

Rozszerzenie pakietu antykryzysowego. Jest nowy projekt

Rozszerzenie pakietu antykryzysowego. Jest nowy projekt

Rozszerzenie zwolnień ze składek, wsparcie dla transportu, czy dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu na cele wsparcia dla firm - to tylko niektóre z założeń kolejnego pakietu antykryzysowego. Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji i wysłał go do Sejmu.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Do prezentowania projektu w parlamencie upoważniono ministra Łukasza Schreibera.

Co w projekcie?

Oto najważniejsze założenia projektu:

- umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia. Dotyczy to sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł,

- wsparcie operatorów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

- wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach. Ma to być szereg przepisów ułatwiających wywiązywanie się z obowiązków firmom gospodarującym odpadami (m.in. w zakresie rejestru Bazy Danych Odpadowych),

- dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą w wysokości do 900 mln zł (ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego) z przeznaczeniem w szczególności jako wsparcie przedsiębiorców,

- wsparcie sektora opierającego się na wykorzystaniu drewna lub produkcji surowca drzewnego. Ma to na celu zachowanie ciągłości działania tego sektora oraz funkcjonowania Lasów Państwowych,

- zmiany w zakresie funduszu alimentacyjnego. Polega ona na podwyższeniu kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z tego funduszu (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie) do kwoty 900 zł.,

- zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika,

- umożliwienie pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę w ośrodku, w którym świadczą pracę, możliwości dalszego jej świadczenia w tej jednostce, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia,

- projekt przewiduje "zwiększenie ochrony" osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy, m.in. poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tą osobę działalności gospodarczej lub zawodowej. Penalizowane ma też być żądanie od osoby fizycznej co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych lub co najmniej dwukrotności stopy odsetek maksymalnych określonych w ustawie,

- w projektowanej regulacji proponuje się dalszą elektronizację metod przekazywania informacji klientom ZUS, w tym informacji o stanie ich konta, w przypadku gdy wyrażą takie oczekiwanie. Ma to uprościć sposób przekazywania informacji ubezpieczonym, a jednocześnie będzie oznaczało redukcję kosztów administracyjnych,

- wsparcie kinematografii przez pozyskanie dodatkowych środków dla Polskiego Instytut Sztuki Filmowej w celu poprawy sytuacji na rynku polskiej sztuki filmowej.

- upraszczanie regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw oraz ciągłość działalności gospodarczej.

- projekt wprowadza też czasowe zwolnienie z opłat wynikających z ustawy Prawo wodne. Chodzi o korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co - według rządu - obniży koszty funkcjonowania zarówno dla sektora turystyki, jak i armatorów.

Kontynuacja wcześniejszych działań

"W przedłożonej ustawie proponuje się szereg działań, których zastosowanie będzie miało zarówno charakter doraźny (dostosowawczy do obecnej sytuacji pandemii), jak i długofalowy (pakiet dalszych uproszczeń i ułatwień mających na celu utrzymanie oraz możliwy wzrost inwestycji na etapie wychodzenia z etapu pandemii)" - napisano w uzasadnieniu do projektu.Wyjaśniono, że opracowane propozycje są kontynuacją wcześniejszych działań rządu, które mają pełnić funkcję katalizatorów oraz bodźców dla polskiej gospodarki. Służyć mają, jak wskazano, nie tylko krótkofalowym celom ograniczenia negatywnych skutków SARS-CoV-2, ale także mają długofalowo wpływać na rozwój gospodarczy Polski."Ich celem jest także wpisanie się i kontynuacja rozwiązań zawartych w ramach ustaw z tzw. Tarczy antykryzysowej jako szeregu kolejnych działań stanowiących wsparcie zarówno dla polskich przedsiębiorców, jak i całego społeczeństwa" - podkreślono.

Ograniczenie strat

Jak podano, pakiet projektowanych rozwiązań będzie miał na celu m.in. ograniczenie potencjalnych strat dla polskiej gospodarki. Zaproponowano na przykład wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu dodatkowymi środkami finansowymi, co będzie miało na celu przeciwdziałanie niebezpieczeństwu deindustrializacji, jaka miała miejsce w Polsce na początku lat 90. ubiegłego wieku."Pomoże to także we wsparciu podmiotów, które posiadając silne fundamenty mogą ponieść konsekwencje globalnej sytuacji rynkowej, oraz przerwanych łańcuchów dostaw" - czytamy w uzasadnieniu.Zwrócono uwagę, że wśród szeregu planowanych działań zaprojektowano wsparcie dla przedsiębiorstw transportowych - przede wszystkim transportu kolejowego."Zakładając szybkie odbudowanie się szeregu sektorów polskiej gospodarki, niezwykle istotne pozostaje zachowanie sieci połączeń, w tym wsparcie tych, które szczególnie ucierpiały w związku z obecną sytuacją epidemiczną" - tłumaczą autorzy projektu.Podkreślono, że mobilność pracowników jest bardzo istotnym elementem dla funkcjonowania szeregu przedsiębiorstw istotnych z punktu widzenia polskiej gospodarki, szczególnie istotne pozostaje więc możliwie szybkie przywrócenie szeregu połączeń po zniesieniu aktualnie obowiązujących ograniczeń.Dodano ponadto, że - mając na względzie cele gospodarcze - szereg planowanych rozwiązań ma znaczący wymiar społeczny."Uznając potrzeby wynikające z problemów finansowych przedsiębiorstw, przedmiotowa interwencja legislacyjna będzie także pozytywnie wpływała na ochronę osób zawierających umowy pożyczkowe i kredytowe, zwiększenie wsparcia pochodzącego z funduszu alimentacyjnego czy też bezpośrednie wsparcie pracowników pomocy społecznej jako jednej z grup szczególnie zaangażowanych w trakcie trwania epidemii COVID-19" - napisano.Dlatego, jak dodano, w projekcie zawarte są rozwiązania przewidujące wsparcie zarówno finansowe, jak i proceduralne - administracyjne.