Polska

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich, nowe zasady powoływania komisji wyborczej. Co proponuje PiS?

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich, nowe zasady powoływania komisji wyborczej. Co proponuje PiS?

Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt ustawy dotyczący wyborów prezydenckich. Posłowie partii rządzącej chcą, by możliwość głosowania korespondencyjnego przysługiwała wszystkim wyborcom. To niejedyna proponowana zmiana. Wnioskodawcy z PiS chcą także, by w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 roku Państwowa Komisja Wyborcza mogła określić inne warunki powoływania obwodowej komisji wyborczej niż określone w Kodeksie wyborczym.

Pierwszą turę wyborów prezydenckich zaplanowano na 10 maja. Opozycja wielokrotnie apelowała o przełożenie tego terminu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

We wtorek Sejm, odrzucając poprawki Senatu, przyjął zmianę w Kodeksie wyborczym, która umożliwia głosowanie korespondencyjne osobom, które mają ponad 60 lat lub przebywają na kwarantannie.

Posłowie PiS
PAP/Leszek Szymański

PiS chce, by wszyscy wyborcy mogli głosować korespondencyjnie

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, we wtorek po południu klub parlamentarny PiS złożył w Sejmie projekt, który dotyczy zasad przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

ZOBACZ CAŁY PROJEKT

Znajduje się w nim propozycja przepisu, według którego możliwość głosowania korespondencyjnego przysługuje wszystkim wyborcom.

Wcześniej tego samego dnia .

O powodach takiego postępowania mówił w "Faktach po Faktach" rzecznik rządu Piotr Mueller.

- Na posiedzeniu Sejmu dzisiaj już nie mogliśmy korygować projektu, który był w Senacie, tylko mogliśmy przyjąć lub odrzucić poprawki. W związku z tym odrzuciliśmy poprawki, które zakładały to, że w ogóle nie będzie głosowania korespondencyjnego dla osób w kwarantannie, (...) jednocześnie proponując - również w myśl tych argumentów, które pojawiały się w debacie publicznej - żeby było możliwe głosowanie korespondencyjne dla wszystkich - przekonywał.

Proponowana zmiana w powoływaniu obwodowej komisji wyborczej

Projektowane przepisy stanowią ponadto, że w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 roku, Państwowa Komisja Wyborcza może określić inne warunki powoływania obwodowej komisji wyborczej niż określone w Kodeksie wyborczym.

Mówi o tym art. 7 projektu, który brzmi: "W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza może określić inne warunki powoływania obwodowej komisji wyborczej niż określone w art. 182 oraz art. 183 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy". Nie precyzuje, jakie mogłyby to być warunki.

Co jest obecnie w Kodeksie wyborczym

Obecny art. 182 Kodeksu wyborczego, do którego odnosi się przepis z projektu, stanowi, że:

"§ 1. Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, komisarz wyborczy, z zastrzeżeniem przepisów art. 183.

§ 1a. W skład każdej obwodowej komisji wyborczej powołuje się: 1) 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców; 2) 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców; 3) 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców; 4) 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców.

§ 2. Obwodową komisję wyborczą powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby: 1) w liczbie nie mniejszej niż 2/3 ustawowego składu komisji – po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach: wybrano radnych do sejmiku województwa, z tym że kandydatów można zgłaszać tylko na obszarze województwa, na terenie którego komitet wyborczy wprowadził w ostatnich wyborach radnych do sejmiku województwa, albo wybrano posłów do Sejmu; jeżeli liczba takich komitetów wyborczych jest mniejsza niż 2/3 ustawowego składu komisji, prawo wskazania dodatkowej osoby mają pełnomocnicy komitetów wyborczych, o których mowa w pkt 2; 2) po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących pozostałe komitety wyborcze – z zastrzeżeniem § 7.

§ 2a. (uchylony)

§ 3. W skład obwodowych komisji wyborczych, w odrębnych obwodach głosowania powołuje się 5 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.

§ 4. Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej: 1) musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia; 2) może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

§ 5. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

§ 6. Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

§ 7. Gdyby liczba członków komisji powołanych na podstawie § 2: 1) okazała się mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji – pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych; każdy z nich może zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji; 2) miała być większa niż ustawowy skład liczbowy komisji – kandydatów do składu komisji, w liczbie stanowiącej różnicę między ustawowym składem liczbowym komisji a liczbą członków powoływanych na podstawie § 2 pkt 1, wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 2 pkt 2; każdy z nich może zgłosić do losowania tylko jedną osobę.

§ 8. Losowanie, o którym mowa w § 7, przeprowadza komisarz wyborczy.

§ 8a. W przypadku niedokonania zgłoszenia kandydatów do składu komisji, w sytuacji, o której mowa w § 7 pkt 1, minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 5 członków.

§ 8b. Komisarz wyborczy: 1) uzupełnia skład komisji – jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej, 2) może uzupełnić skład komisji – jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej – spośród wyborców spełniających warunek, o którym mowa w § 4. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 8c. Wyborcy, o których mowa w § 8b, mogą zgłaszać swoje kandydatury komisarzowi wyborczemu.

§ 9. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej zwołuje niezwłocznie po jej powołaniu komisarz wyborczy.

§ 10. Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 11. Państwowa Komisja Wyborcza określa sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania tych komisji, w tym tryb przeprowadzenia losowania, o którym mowa w § 7".

Kolejny przywołany w projekcie przepis, art. 183. Kodeksu wyborczego, odnosi się do komisji w obwodach utworzonych za granicą. Brzmi on:

"§ 1. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych za granicą powołują konsulowie spośród wyborców zamieszkałych na obszarze właściwości terytorialnej konsula. Przepisy art. 182 § 5–10 stosuje się odpowiednio.

§ 2. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą powołuje się: 1) od 4 do 12 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby; 2) jedną osobę wskazaną przez konsula.

§ 3. Konsul, jeżeli wymaga tego zachowanie sprawności przebiegu głosowania, może uzupełnić skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej spośród wyborców zamieszkałych na obszarze właściwości terytorialnej konsula, z tym że liczba członków komisji nie może przekroczyć dopuszczalnego składu komisji, o którym mowa w § 2. Przepis art. 182 § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich powołują spośród wyborców kapitanowie tych statków. Przepisy art. 182 § 3 i 5–10 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Państwowa Komisja Wyborcza określa, po porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, tryb i termin powołania komisji, o których mowa w § 1 i 4".