Polska

Minister zdrowia: zapraszamy lekarzy - cudzoziemców, mamy uproszczoną procedurę i godne zarobki

Minister zdrowia: zapraszamy lekarzy - cudzoziemców, mamy uproszczoną procedurę i godne zarobki

Uproszczona procedura dotycząca prawa wykonywania zawodu lekarza zachowuje gwarancję kompetencji - zapewnił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji, podczas której wręczył pięć takich pozwoleń lekarzom cudzoziemcom. Jeden z wariantów dostępnych dla zagranicznych medyków to warunkowe prawo przyznawane na pięć lat, co ma wesprzeć leczenie pacjentów z COVID-19 - wyjaśnił szef resortu.

- Bardzo się cieszę, że dzisiaj będę mógł wręczyć pozwolenia wykonywania zawodu osobom, które (…) ze względu na różne bariery administracyjne, biurokratyczne i te związane z kosztami, jakie trzeba ponosić, nie miały możliwości mieć pozwolenia na wykonywanie zawodu, którego się wyuczyli w swoich krajach macierzystych, przede wszystkim na Białorusi i Ukrainie - powiedział minister Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia ocenił na konferencji prasowej w Warszawie, że do tej pory system dopuszczania do wykonywania zawodu był skomplikowany. - Trzeba był przystąpić do nostryfikacji dyplomu na jednej z uczelni medycznych, potem konieczne było odbycie stażu podyplomowego lub uznanie stażu podyplomowego realizowanego za granicą. Następnie była konieczność zdania egzaminu lekarskiego czy lekarsko-dentystycznego i egzamin z języka polskiego - wymieniał.

- Ta liczba wymogów tworzyła poważne bariery w dostępie - dodał. Wprowadzono zmiany, a uproszczone procedury - jak zapewnił - zachowują gwarancje wiedzy i odpowiedniego procesu kształcenia.

Konferencja dotyczyła prawa wykonywania zawodu w tak zwanym systemie uproszczonymPAP/Marcin Obara

Niedzielski: wpłynęły 34 wnioski lekarzy o prawo do wykonywania zawodu na terenie RP

Niedzielski poinformował, że do Ministerstwa Zdrowia o prawo do wykonywania zawodu w tzw. systemie uproszczonym wpłynęły 34 wnioski dotyczące lekarzy i 12 wniosków dotyczących lekarzy dentystów.

- Pięć postępowań zostało zakończonych, pozostałe wnioski są u konsultantów krajowych w celu jakościowej weryfikacji systemu kształcenia, ale też doświadczenia, które udokumentowali aplikujący. Mamy też troszkę braków w dokumentacji, więc 20 wniosków zostało zwróconych w celu uzupełnienia, 10 jest w trakcie analizy - przekazał minister.

Podkreślił, że prawo wykonywania zawodu lekarza w tzw. systemie uproszczonym to ogromna zmiana systemowa w polskiej służbie zdrowia.

Szef Ministerstwa Zdrowia wyraził nadzieję, że taka możliwość zachęci również innych. - Zapraszamy lekarzy, mamy uproszczoną procedurę i zarobki, które w tej chwili (...) są zarobkami godnymi, szczególnie z punktu widzenia innych krajów, które nie mają jeszcze tak wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego jak Polska - zaznaczył Niedzielski.

Minister zdrowia Adam NiedzielskiPAP/Marcin Obara

Trzy warianty dopuszczające w uproszony sposób lekarzy cudzoziemców

Minister wyliczył na konferencji prasowej, że uproszczony system dopuszczający lekarzy cudzoziemców do wykonywania zawodu na terenie Polski zakłada trzy warianty. Pierwszy wynika z ustawy z regulacji z 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19. Jej przepisy pozwalają na wydanie przez ministra zdrowia prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych w danej dziedzinie medycznej, na dany czas i na dane miejsce.

- Oznacza to, że lekarz, który posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany poza UE oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe właśnie takie prawo wykonywania zawodu otrzyma - zaznaczył Niedzielski.

Drugi wariant dotyczy warunkowego wykonywania zawodu lekarza. Wynika z przepisów nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych z dnia 27 listopada 2020 roku, czyli tzw. ustawy covidowej.

- To jest pozwolenie na wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom, którzy są chorzy na COVID-19. To może być lekarz bez specjalizacji uzyskanej poza UE, ale z dyplomem uzyskania studiów medycznych poza UE, bo to jest oczywisty warunek - uściślił minister.

Natomiast wariant trzeci - warunkowe prawo wykonywania samego zawodu lekarza - dotyczy osób, które nie mają specjalizacji.

"Dzisiaj wzrasta liczba lekarzy w Polsce o pięć osób, którym dzisiaj przyznaję uprawnienia"

Jak podkreślił dalej minister, niezależnie od tych trzech wariantów lekarze, którzy utrzymują prawo wykonywania zawodu na uproszczonych zasadach, mogą je realizować maksymalnie pięć lat. W tym czasie mogą nostryfikować dyplom i przejść specjalizację.

Minister powiedział, że dzięki wprowadzeniu tych uproszczeń możliwe będzie uzupełnienie braków kadrowych oraz zapewnienie lepszej dostępności do lekarzy w Polsce.

- To oznacza, że realnie dzisiaj, co prawda nie w dużej liczbie, wzrasta liczba lekarzy w Polsce o pięć osób, którym dzisiaj przyznaję uprawnienia - zaznaczył.