Biznes

Paragon z NIP jako faktura uproszczona

Paragon z NIP jako faktura uproszczona

Paragon z NIP, czyli zawierający numer identyfikacji podatkowej, to rozwiązanie wprowadzone do polskiego porządku prawnego, które miało być ułatwieniem w dokumentowaniu transakcji pomiędzy podatnikami. Wystawienie tzw. faktury uproszczonej możliwe jest jednak tylko wtedy, gdy nie przekracza ona określonej kwoty.

Paragon z NIP, którego kwota nie przekracza 450 złotych (lub 100 euro, jeśli kwota wyrażona jest w euro) to tzw. faktura uproszczona. Paragon z NIP zawiera określone elementy, przy czym nie są one tożsame z wszystkimi elementami faktury.Paragon z NIP powinien być wykazany w pliku JPK_VAT jako wyodrębniona pozycja.

Czym są paragony z NIP?

W myśl art. 106e ust. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług, jeśli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo kwoty 100 euro, jeżeli określona jest ona w euro), wówczas faktura może nie zawierać pewnych numeratywnie wymienionych danych, pod warunkiem że dane pozwalają określić kwotę podatku dla poszczególnych jego stawek. Zatem paragon z NIP do kwoty 450 zł jest traktowany jako faktura uproszczona.

Numer paragonu fiskalnego z NIP i inne jego elementy

Paragon fiskalny z numerem NIP wystawiony do kwoty 450 złotych powinien zawierać określone elementy. Są to:

– data wystawienia,– unikalny kolejny numer, czyli numer paragonu fiskalnego, który znajduje się na ogół w prawym górnym rogu obok daty wystawienia paragonu,– NIP sprzedawcy i nabywcy,– nazwa lub rodzaj towaru lub usługi,– data sprzedaży,– kwota należności ogółem,– kwota upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,– dane, które pozwolą określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek.

Przy czym dane umożliwiające określenie kwoty podatku muszą zostać ujęte, chyba że paragon zawiera:

– wskazanie miary i liczby dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, – cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku,   – wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku,– stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych,– sumę sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,– kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Faktura do paragonu z NIP

Zgodnie z art. 106b ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług w razie sprzedaży zewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej  potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę wystawia się wyłącznie wtedy, gdy paragon potwierdzający dokonanie sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Tym samym wystawienie faktury możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy na paragonie uwzględniony został numer NIP.

Wątpliwości budzi jednak to, czy w razie wystawienia faktury uproszczonej, czyli paragonu z NIP, należy i można wystawić fakturę zawierającą wszystkie ustawowo określone elementy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził w interpretacji z dnia 28 maja 2020 r., że do paragonu z NIP do 450 złotych można wystawić fakturę z pełnymi danymi. Przy czym paragon taki należy zwrócić sprzedawcy. Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych z dnia 16 października 2020 r. podtrzymał to stanowisko. Jednak już w październiku 2020 r. Ministerstwo Finansów podnosiło, że nie należy wystawiać do paragonu z NIP faktury z pełnymi danymi, ponieważ ten paragon jest już fakturą uproszczoną.

Paragon z NIP a JPK

JPK_VAT to przesyłany do 25. dnia każdego miesiąca zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, wynikający z ewidencji VAT, za poprzedni miesiąc. Przesyłany jest w wersji elektronicznej. Paragon z NIP, który traktowany jest jak faktura uproszczona, od 1 stycznia 2021 r. powinien być wykazany w pliku JPK_VAT jako wyodrębniona pozycja. Tym samym księgowanie paragonu z NIP do 450 złotych odbywa się na innych zasadach niż tych, które wystawione zostały bez wskazania numeru identyfikacji podatkowej.

Akty prawne: Objaśnienia podatkowe z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone, Pismo z dnia 22 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.451.2020.1.JG Uznanie paragonu zawierającego NIP jako faktury uproszczonej. Prawo do wystawiania faktur do paragonów z NIP z kwotą należności ogółem nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535.