Biznes

Zaostrzenie kar dla kierowców. Są założenia projektu

Zaostrzenie kar dla kierowców. Są założenia projektu

Na rządowych stronach opublikowano założenia projektu zaostrzającego kary dla kierowców. Nowe regulacje mają zmienić system dotyczący punktów karnych, uzależnić wysokość składki OC od liczby punktów karnych oraz podwyższyć wysokość mandatów i grzywien za wykroczenia drogowe.

Chodzi o założenia Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Organami odpowiedzialnymi za oprocentowanie projektu są ministerstwa: infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości.

Jak czytamy, planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów to trzeci kwartał tego roku.

Wskazano, że europejskie rankingi dotyczące liczby śmiertelnych ofiar wypadków na drogach w przeliczeniu na milion mieszkańców systematycznie lokują Polskę na jednym z ostatnich miejsc. "Na przykład w 2020 roku średni w UE wskaźnik liczby zabitych wyniósł 42, natomiast Polska ze wskaźnikiem 65 uplasowała się na czwartym miejscu od końca. Gorsze wyniki miały tylko Bułgaria (67), Łotwa (74) i Rumunia (85)" – czytamy.

Dlatego zdaniem autorów nowych przepisów "konieczne jest zatem wprowadzenie skutecznych narzędzi odstraszających, czyli zniechęcających do popełniania najbardziej niebezpiecznych naruszeń drogowych".

Renty po śmiertelnym wypadku

Jak czytamy na rządowych stronach, projekt będzie przewidywał przede wszystkim urealnienie zagrożenia ustawowego w przypadku niektórych wykroczeń w ruchu drogowym, w tym możliwości nakładania wyższych kar grzywny na kierujących ponownie popełniających określone naruszenia. Zakłada się także wprowadzenie innych rozwiązań administracyjnych, które będą stanowić dopełnienie rekomendacji głównej.

"Oczekiwanym efektem jest uzyskanie zmiany zachowań kierujących pojazdami w celu podporządkowania się nie tylko ograniczeniom prawnym, ale również zasadom wynikającym z istoty bezpieczeństwa ruchu drogowego" – czytamy.

Autorzy szykowanego projektu wskazali, że przedłożona regulacja ma dwa zasadnicze cele. Pierwszy to wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi.

Projekt ma bowiem przewidywać procedurę usprawnienia otrzymywania renty "wypłacanej przez sprawcę przestępstw umyślnych, których następstwem jest śmierć pokrzywdzonego dla osób, względem których ciążył na pokrzywdzonym ustawowy obowiązek alimentacyjny lub innych osób najbliższych, którym pokrzywdzony dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania".

Punkty karne i podwyżka mandatów

Drugi cel to zmniejszenie liczby wypadków drogowych, który - jak podkreślono - "jest jednym z najbardziej palących problemów społecznych w Polsce".

Ten cel ma zostać osiągnięty przez m.in. zmianę systemu dotyczącego punktów karnych; uzależnienie wysokości składki odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od liczby punktów karnych; nałożenie nowych sankcji w zakresie penalizowania wykroczeń w przypadku ujawnienia czynu manipulacji i ingerencji w tachografy cyfrowe w przewozach drogowych, a także możliwość nakładania przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy mandatów i grzywien w wysokości wyższej niż do tej pory, za szczególnie niebezpieczne wkroczenia.

Przytoczono przy tym statystyki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Wynika z nich, że w 2020 roku zgłoszono 23 540 wypadków drogowych, mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w wyniku których 2491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym ciężko 8805.